Articles published with Cellulase enzyme
Hongfang Zh , Lu Gao , Xiaoyan He, Xiaofeng Li, Dandan Xi, Yuying Zh
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 8