Articles published with Gene annotation
Jun Lan 1 , Weixin Jiang 2 , Lei Zhang 1 , Xinyuan Liang 2 , Tiandao Bai 2
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 7
Xiangnan Ji 1 , Bo Li 3 , Wen Zhang 2 , Chengjun Yang 3 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 3