Articles published with Mlecular marker
Sisi Li 1,2 , Zhongquan Qiao 2 , Huijie Zeng 2 , Yongxin Li 2 , Neng Cai 2 , Xinmin Li 1,3 , Xiaoming Wang 2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 1