Articles published with WRKY transcription factor
Hongling S , Ying Zhang, Hui X e, Bing S n
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 19
Min Wang 1,2 , Jinxiu Chen 1 , Xiang Tai 1 , Xiaowei Zh 1 , Cancan Zh 2 , Tianyue Bo 1
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 11