Articles published by Lijun Xue
Jinfeng Luo, Wenxian Peng, Xu Xiao, Lijun Xue, Hucheng Xing
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 1