Articles published with CaM
Yongmeng Gao, Jun Xie, Xiaoduo L , Haiyan Li
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 16
Hai Wang, Yang Zho , Yajie Deng, Jiaming Song, Yue Qi , Hanggui Lai
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 4
Hai Wang, Yunhao Li , Jiaming Song, Yajie Deng, Yang Zho , Hanggui Lai
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 8
Jianxia Jiang 1 , Yanli Li 1 , Meiyan Jiang 1 , Jifeng Zh 1 , Xirong Zho 1 , Weirong Wang 1 , Chun Shen 2 , Junying Zhang 1 , Liyong Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 7
Yiyao Li , Junqin Zho , Mengqi L , Shushu Y , Jin Yang, Xiaofeng Tan
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 2
Tao Ly 1,2 , Jiyuan Li 1 , Xinlei Li 1 , Zhengqi  Fan 1 , Wen Yang 1 , Sui  Ni 2 , Hengfu Yin 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 10
Hengfu Yin, Tao Ly , Jiyuan Li, Xinlei Li, Zhengqi Fan, Wen Yang, Sui Ni
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 3
Mohammad Anwar Ho ain 1,2 , Mohammad Golam Mo tofa 1,3 , Masayuki F jita 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 7