Articles published with Clonal growth
Yijia Li 1,2 , Shanjiang Qi 2 , Xiqiang Song 2 , Cuili Zhang 2 , Mingxun Ren 2 , Xudong Y 2
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 3