Articles published with Germplasm
Jianxin Li
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2024, Vol. 14, No. 1
Ruixia Xie, Xiaochuan Zhang, Linke W , Zhiqian G o, Guohui Zhang, Bangqiang Y
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 28
Ruixia Xie, Xiaochuan Zhang, Linke W , Guohui Zhang, Bangqiang Y , Zhiqian G o
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 4
Jinju Wei, Xiupeng Song, Ronghua Zhang, Xiaoqiu Zhang, Zhenqiang Qin, Chunyan Wei 1 , Yiyun G i 1 , Hui Zho 1 , Hongwei Tan 1 , Dongliang H ang 1 , Haibi Li 1 , Yang W 2 , Yangrui Li 1 , Xihui Li 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 13
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
Fang Wang 1,2 , Fangdi Li 1,2,3 , Jian Wang 1,2 , Yun Zho 1,2 , Haihong S n 1,2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 4