Articles published with Plant regeneration
Jieqiong Zh 1,2 , Xiaomei Zhao 1 , Guangzhe Lin 1 , Li Yan 1 , Debin Tong 3 , Yuji Lian 1
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 6