Articles published with Banana
Chunhua H , Kai Li , Yuerong Wei, Guiming Deng, Chunyun Li, Ruibing K ang, Qiaosong Yang, Ganjun Yi
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 34
Peng T C , Chen Y Y , Luo J Y , Zhao H , Mu L , Xie J , Wei S S , Xia Y Q , Tang H
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 20
K. Krishna S rendar 1 , D. Durga Devi 1 , I. Ravi 2 , P. Jeyak mar 1 , K. Velay dham 3
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 8
K. Krishna S rendar 1 , D. Durga Devi 1 , I. Ravi 2 , S. Kri hnak mar 3 , S. Ramesh K mar 3 , K. Velay dham 4
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 4
K. Krishna Surendar K Kri hna S rendar 1 , D. Durga Devi D D rga Devi 1 , I. Ravi I Ravi 2 , P. Jeyakumar P Jeyak mar 1 , S. Ramesh Kumar S Rame h K mar 3 , Velayudham K Velay dham 3
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 15