Articles published with Brassica napus
Baojun Li 1,2 , Liping Shang 1 , Zhuyun Wang 1 , Lijian Zhang 1 , Kaihong G o 1 , Xiaoping Zhao 1 , Weiguo Zhao 1 , Dianrong Li 1 , Chunyu Zhang 2 , Hao Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 21
Chunxiu Lang, Fulin Wang, Renhu Li , Tao Zheng, Zhanghua H , Xuelong W , Guanting W
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 3
Tonghua Wang, Bao Li, Yiming G o, Yaoting Zhang, Xinhong Li , Lianyi Fan, Liang Q , Lichao Deng, Mei Li
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 17
Benchuan Zheng 1 , Haojie Li 1 , Jinfang Zhang 1 , Cheng C i 1 , Liang Chai 1 , Jun Jiang 1 , Xianmin W 2 , Liangcai Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 10
Xuelian Sang, Dengwei J e, Liu Yang, Xiao Bai, Min Chen, Qing Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 30
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming P , Aijuan Shen, Xiaoying Zho , Weihua Long, Maolong H , Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3