Articles published with Poplar
Lingling Li, Yuan Wang, Peijun Zho , Xuefei Yang, Wenwen Tan, Weibo S n, Qiang Zh ge
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 1
Qianhui X 1 , Fuli Chang 2 , Xiaowei H o 1 , Ke Zho 1 , Yanwei Wang 1
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 4
Chunfa Tong, Hainan W , Hua Gao, Deyuan Wang, Houxi X , Jiajia O , Ying Wang, Chunfa Tong
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 4
Ali Akg l 1 , Ayfer Akg l 2 , Scott D Robert 3 , Richard L Harke 4 , Susan V Diehl 2
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2016, Vol. 6, No. 1
Maomao Yan, Xiaogang Dai, Shuxian Li, Tongming Yin
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2012, Vol. 2, No. 1