Articles published with Purity identification
Baojun Li 1,2 , Liping Shang 1 , Zhuyun Wang 1 , Lijian Zhang 1 , Kaihong G o 1 , Xiaoping Zhao 1 , Weiguo Zhao 1 , Dianrong Li 1 , Chunyu Zhang 2 , Hao Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 21
Danqing Yao 1 , Jianming Xia 1 , Jianfeng Lo 1 , Qinqin G 1 , Jian Li 1 , Yu Zhang 1 , Qiuli Zhang 1 , Weiwei Zhang 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 25