Articles published with Transcriptome
Yan F 1 , Yang Qin 2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 6
Sisi Li 1,2 , Zhongquan Qiao 2 , Huijie Zeng 2 , Yongxin Li 2 , Neng Cai 2 , Xinmin Li 1,3 , Xiaoming Wang 2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 1
Zhengfeng Lai , Yunfa Yao , Bizhen Lin, Dongmei Lian, Jianji Hong
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 29
Chen Chen, Wanyu X , Gaopu Zh , Han Zhao, Huimin Li , Lin Wang, Tana W y n
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 27
Xinping Jia, Xiaoqing Li , Yanming Deng, Chang Li, Jiale S
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 23
Jun Lan 1 , Weixin Jiang 2 , Lei Zhang 1 , Xinyuan Liang 2 , Tiandao Bai 2
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 7
Tingting Yang 1,2 , Zhi Feng 1 , Yanling Li 1 , Guo Yang 1 , Meng Li 1 , Yiqiang Wang 1,2
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 3
Yefei L , Kewei O , Qing L o, Yu Zhang, Qin Cheng, Pengjin Zh , Quanguang Zho , Xinhua Pang, Ping Lv
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 13
Xia An 1 , Qiang Zh 1 , Xuping Lo 2 , Lufeng Li 2 , Jie Chen 3 , Tingting Li 1 , Wenlue Li 1 , Xiahong L o 1 , Guanlin Zh 1 , Lijun Y 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 31
Qiang Li 1 , Tao Li 2 , Shihua G o 1 , Yuting Bai 1 , Xingcong Li 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 12
lu yefei, Kewei O , Qing L o, Yu Zhang, Qin Cheng, Pengjin Zh , Quanguang Zho , Xinhua Pang, Ping Lv
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 9
Meifang Peng 1 , Feng Lin 1 , Junyan Feng 1 , Cong Zhang 1 , Songtao Yang 2 , Bin He 3 , Zhigang P 1 , Wenfang Tan 2 , Ming Li 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 11
Song Li 1 , Chunyan X 1 , Dezhou C i 1 , Huaihua Li 1 , Peng Li 1 , Hua Zhang 2 , Detao Li 1 , Youhui Tian 1 , Huabang Chen 2 , Xianrong Zhao 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 10