Articles published with Ginkgo biloba
Honghui Y an 1 , LinLing Li 2 , Hua Cheng 2 , Xian Xiao 3 , Shuiyuan Cheng 3
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 5
Tingting Yang 1,2 , Zhi Feng 1 , Yanling Li 1 , Guo Yang 1 , Meng Li 1 , Yiqiang Wang 1,2
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 3
Yanling Li 1,3 , Jinjin Dong 1 , Tingting Yang 1 , Meng Li 1,3 , Guo Yang 1 , Zhi Feng 1 , Peng Zhan 1 , Guibin Wang 2 , Wanwen Y 2 , Yiqiang Wang 1,3
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2021, Vol. 11, No. 2