Articles published with Molecular mapping
Peizheng Wang, Lei Bian, Cong Cao
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 35
Shenping X 1,2 , Xiaorong Li 1 , Jingmei Li 1 , Guoping Wang 3 , Fangqing Lian 2 , Feixiong Liao 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 7
Yinghong He 1 , Guoxing Zo 1,2 , Yuchun Rao 1 , Jiang H 1 , Jian Li 1 , Zhenyu Gao 1 , Longbiao G o 1 , Li Zh 1 , Qian Qian 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4