Articles published with Gene family
Yangyang H , Linlin S n, Duoxiang Wang, Dabing Zhang, Wenguo Cai
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 18
Shengnan Ge, Yulei Wei, Jinjie Zhang, Wenjing Shao, Jiaxin Li, Dong Ding, Meng Li , Jingyu X
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 34
Xiaocong Cao 1,2 , Chaojun Zhang 2 , Haoqi Go 2 , Xiaoyan Wang 3 , Kaikai Qiao 2 , Qifeng Ma 2 , Guiyin Zhang 1 , Shuili Fan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 27
Ningning Song, Huihui Liang, Yiwei An, Shenglong Bai, Feifei Ma, Zhen Zhang, Hao Li, Yun Zho , Guanghui G o, Chunpeng Song
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 19
Ruixia Yang, Xinru Li , Baoliang Lan, Hao Wang, Xiao Li , Jichen X
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 1
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4